I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Pospíšil, Palackého nám. 14, 665 01 Rosice, IČ: 69757305 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Miroslav Pospíšil, Palackého nám. 14, 665 01 Rosice
  email: eshop@mirare.cz
  tel.: 602 267 004
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pouze v případě, že o tuto službu projevíte zájem výběrem v nastavení uživatelského účtu.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • dobu nezbytnou po ukončení účinnosti k bezpečnému zjištění, že ze smlouvy bylo plněno vše a tak jak mělo a nebude nutné podávat žalobu případně návrh na exekuci.
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

  V. Cookies

  1. Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Soubory cookie využíváme z důvodu zlepšení poskytovaných služeb.
  2. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají do Vašeho zařízení (počítače, mobilu, tabletu). Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.
  3. Na našem e-shopu www.mirare.cz nepoužíváme cookies za účelem osobní identifikace uživatelů.
  4. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Můžete si nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost webových stránek.
  5. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookie v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče. Již uložené soubory cookie můžete vymazat ve svém internetovém prohlížeči.
  6. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

   

  VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

   

  VII. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   

  VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Se zpracovateli osobních údajů dle čl. VI. správce uzavřel smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Podmínky ochrany osobních údajů.
  4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  IX. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů vždy zveřejní na svých internetových stránkách s upozorněním (např. zvýrazněný pruh).

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.3.2020.